Lighthouse: Illuminating Corporate Integrity
אתם נמצאים באזור המבוטח של LIGHTHOUSE  

דווח על התקרית עבור Axiom Software Laboratories, Inc.

 

הדו"ח שלך חייב להיות על הפרה חמורה של כללי חברה או חוקי המדינה. אם זאת אינה הפרה חמורה נא לדווח על הבעיה למנהל שלך או למחלקת כוח האדם.


הסכם סודיות

Lighthouse הוא ספקית עצמאית המסייעת לחברה שלך לזהות פעילות חריגה. אנו מחויבים לשמירה על הזהות של עובדים המשתמשים במערכת הדיווח המאובטחת שלנו. דוחות מוגשים ע"י Lighthouse לשלוחיה של החברה, ועשויות או לא עשויות להיחקר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למרות שאנחנו לא נחשוף את זהותך ללא הסכמתך המפורשת, אפשרי כי הזהות שלך תתגלה במהלך חקירתו של המקרה שדווח בגלל המידע שספקת.


  Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 215.884.6150 reports@lighthouse-services.com
  © Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved.