Title

Lighthouse Services

CAM KẾT BẢO MẬT
Lighthouse là nhà cung cấp dịch vụ độc lập giúp công ty của quý vị phát hiện các hoạt động không phù hợp. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng của những nhân viên sử dụng hệ thống báo cáo an ninh của chúng tôi. Lighthouse nộp các báo cáo cho người được công ty chỉ định, và các báo cáo này có thể được hoặc không được điều tra, tùy theo toàn quyền quyết định của công ty. Mặc dù nếu không được sự cho phép công khai của quý vị, chúng tôi sẽ không công bố thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị, nhưng vẫn có khả năng thông tin đó sẽ bị phát hiện trong quá trình điều tra vấn đề đã được báo cáo từ những thông tin mà quý vị cung cấp.

Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 reports@lighthouse-services.com

© Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved