Title

Lighthouse Services

הסכם סודיות
Lighthouse הוא ספקית עצמאית המסייעת לחברה שלך לזהות פעילות חריגה. אנו מחויבים לשמירה על הזהות של עובדים המשתמשים במערכת הדיווח המאובטחת שלנו. דוחות מוגשים ע"י Lighthouse לשלוחיה של החברה, ועשויות או לא עשויות להיחקר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למרות שאנחנו לא נחשוף את זהותך ללא הסכמתך המפורשת, אפשרי כי הזהות שלך תתגלה במהלך חקירתו של המקרה שדווח בגלל המידע שספקת.

Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 reports@lighthouse-services.com

© Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved