Title

Syntrio Anonymous Reporting

הסכם סודיות
Syntrioהוא ספקית עצמאית המסייעת לחברה שלך לזהות פעילות חריגה. אנו מחויבים לשמירה על הזהות של עובדים המשתמשים במערכת הדיווח המאובטחת שלנו. דוחות מוגשים ע"י Syntrio לשלוחיה של החברה, ועשויות או לא עשויות להיחקר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למרות שאנחנו לא נחשוף את זהותך ללא הסכמתך המפורשת, אפשרי כי הזהות שלך תתגלה במהלך חקירתו של המקרה שדווח בגלל המידע שספקת.

Syntrio - 500 Lake Cook Road Suite 350, Deerfield, IL 60015 - reports@syntrio.com
Syntrio, Inc. © All Rights Reserved.