Title

Lighthouse Services

Ang PAE ay nakatuon palagi sa paggawa ng tama. Kaya naman kami ay may programa sa etika at pagsunod at ang dahilan kung bakit namin ipinagtitibay ang PAE Code ng Pag-uugali.

Ang mga empleyado na naniniwalang sila ay naghihinala o may nalalaman na isang paglabag sa Code ay inaasahan at hinihikayat na iulat ang kanilang mga pagkabahala. May maraming paraan ang mga empleyado para iulat ang isang pagkabahala o pangyayari na may kaugnayan sa Code na ito. Maaari nilang talakayin ang kanilang mga pagkabahala sa kanilang tagapamahala (manager), kanilang Opisyal sa Seguridad ng Pasilidad (Facility Security Officer) sa lugar ng programa, o kaya naman sa kanilang Yamang Pantaong Kasosyo sa Negosyo (Human Resources Business Partner). Maaari ring makipag-ugnayan ang mga empleyado sa Lighthouse Services, gamit itong website pahina sa pag-uulat. Ang nasabing mga ulat ay maaaring gawing kumpidensyal at walang pagkakakilanlan.

Ang mga regular na bagay-bagay tungkol sa negosyo ay dapat na idirekta sa superbisor ng empleyado at at hindi dapat isumite gamit ang serbisyong ito.

PANGAKO SA PAGIGING KUMPIDENSYAL
Ang Lighthouse ay isang independenteng provider na umaalalay sa inyong kompanya sa pagtukoy sa maling aktibidad. Tapat kami sa pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga empleyado na gumagamit ng aming secure reporting system. Ang mga report ay isinusumite ng Lighthouse sa designee ng inyong kompanya, at maari o hindi maaring imbestigahan depende sa diskresyon ng kompanya. Hindi namin ibubunyag ang inyong pagkakakilanlan ng wala ang inyong permiso, ngunit posible itong matuklasan habang iniimbestigahan ang nasabing report dahil na rin sa ibinigay ninyong impormasyon.

Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 reports@lighthouse-services.com

© Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved