Title

Lighthouse Services

PANGAKO SA PAGIGING KUMPIDENSYAL
Ang Lighthouse ay isang independenteng provider na umaalalay sa inyong kompanya sa pagtukoy sa maling aktibidad. Tapat kami sa pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga empleyado na gumagamit ng aming secure reporting system. Ang mga report ay isinusumite ng Lighthouse sa designee ng inyong kompanya, at maari o hindi maaring imbestigahan depende sa diskresyon ng kompanya. Hindi namin ibubunyag ang inyong pagkakakilanlan ng wala ang inyong permiso, ngunit posible itong matuklasan habang iniimbestigahan ang nasabing report dahil na rin sa ibinigay ninyong impormasyon.

Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 reports@lighthouse-services.com

© Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved