Title

Lighthouse Services

PAE  متعهد می باشد که همیشه کارهای درست را انجام دهد. به همین دلیل ما یک برنامه اخلاقی و انطباقی داریم و به همین دلیل قانون رفتار PAE را تصویب کردیم.
از کارکنانی که معتفد اند مشکوک هستند یا از نقض این قانون مطلع هستند انتظار می رود و تشویق می شوند که نگرانی های خود را گزارش دهند. کارمندان روش های بسیاری دارند که از طریق آنها می توانند نگرانی یا حادثه مربوط به این کد را گزارش دهند. آنها ممکن است نگرانی های خود را با مدیر، مسئول برنامه تسهیلات حوزه و یا شریک تجاری منابع انسانی خود در میان بگذارند. کارمندان همچنین می توانند در صفحه وب سایت ما در Lighthouse Services تماس گرفته و گزارش دهند. چنین گزارشاتی ممکن است به صورت محرمانه و ناشناس انجام شود.  

امور منظم کسب و کار و تجارت باید به کارمند ناظر هدایت داده شود و نباید با استفاده از این خدمات ارسال شود.

تعهد محرمانه
Lighthouseیک نهاد مستقل است که به شرکت شما کمک میکند تا فعالیت های نادرست را شناسایی کنید. ما به کارمندان کی از سیستم گذارش دهی آمن ما استفاده میکند تعهد میدهیم که شهرت شان را محفوظ نگاه میداریم. گزارش ها که توسط Lighthouse به نماینده شرکت ارسال میشود، تصمیم برسی و یا عدم برسی آن اختیار مطلق شرکت است. در حالیکه ما هرگز شهرت شما را بدون اجازه شما افشا نخواهیم کرد، اما چنین امکانات وجود دارد که شهرت شما بر اساس معلومات که شما در جریان برسی موضوع که گذارش داده آید، کشف گردد.

Lighthouse Services, Inc. 1710 Walton Rd., Suite 204, Blue Bell, PA 19422 reports@lighthouse-services.com

© Lighthouse Services, Inc. All Rights Reserved